Gustavas logo
w w w . g u s t a v a . s e
Startsidan | Svenska ordboken | Ord till bords | Engelsk ordbok | Ordböcker på CD | Humor | Beställningsdel

Våra böcker
Ordböcker som man får mycket hjälp av

Vi producerar i första hand aktuella och moderna ordböcker på olika språk. Båda böckerna har fått lysande kritik och används idag mycket i grundskolan, på gymnasiet, vid folkhögskolor och Komvux runt om i Sverige. Dessutom vid flera svenska skolor i utlandet. Böckerna är mycket innehållsrika och så vältäckande att man endast i undantagsfall behöver gå till större verk. Närmare 70 procent av landets gymnasier har därför skaffat våra ordböcker.

Och priset!

Vi samarbetar med Nationalencyklopedin, Studentlitteratur och Microsoft

Bokförlaget Gustava, Box 2160, 220 02 Lund. Tel o fax: 046-14 81 24. E-post: gustava.abc@telia.com